دوره مبانی نقشه برداری زمینی

تخفیفات پلکانی

فقط یکبار شاهد چنین تخفیفاتی خواهید بود

48 ساعت اول

ثبت نام با 70% تخفیف فقط 297هزارتومان
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

48 ساعت دوم

ثبت نام با 50% تخفیف فقط 495هزارتومان

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

48 ساعت سوم

ثبت نام با 30% تخفیف فقط 693هزارتومان

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.